Kvartalsrapport januari–juni 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2020

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 74,7 MSEK (71,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,6 MSEK (-20,6).
  • Resultat per aktie1) uppgick till -8,33 SEK (0,15).

Kvartal 1-2, 2020

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 137,5 MSEK (152,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -68,1 MSEK (-38,8).
  • Resultat per aktie1) uppgick till 118,32 SEK (0,21).
  • Periodens resultat uppgick till 1 390,8 MSEK (5,7).
  • Eget kapital uppgick per 30 juni 2020 till 1 443,0 MSEK (430,2).

1) Exklusive innehav utan bestämmande inflytande

Händelser efter periodens utgång

  • Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen rörande affärsområde Marine & Safety har gjorts i augusti. Slutgiltig nettolikvid har fastställts till 2 537 MSEK.
  • Efter periodens utgång har Consilium även ökat sin ägarandel i utvecklingsbolaget Optronics Technology AS, som därefter uppgår till 52,84 procent.

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
Telefon 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@consilium.se

Lars Håkansson, CFO
Telefon 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@consilium.se

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
ab.consilium.se
info@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 15:00 CET.

Ladda ner som PDF