Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen.

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding AB valt att för Consilium ABs räkning betala den ränta om 3 067 KSEK som belöper på hybridobligationen och som förfaller till betalning den 1 november 2019, avseende perioden 2019-08-02—2019-11-01. Tillskottet är att betraktas som ett villkorat aktiägartillskott till Consilium AB (publ) innebärande att återbetalning skall kunna göras ur disponibla vinstmedel inom ramen för reglerna i 17 och 18 kapitlet i Aktiebolagslagen och inte strider mot utbetalningsvillkoren enligt företagsobligationsavtal 2015/2020.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson
Koncernchef och VD
e-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mob: + 46-70 576 08 33
http://www.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s    marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 1 november 2019 klockan 10:00 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Consilium AB (publ)
Västra Finnbodavägen 2-4,
131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF