Halvårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ)

Delårsrapport januari–september 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2019

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 19 procent till 411,0 MSEK (345,8).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 24 procent till 427,4 MSEK (344,6).
 • EBIT för kvarvarande verksamhet uppgick till 37,82)3) MSEK (34,32)3)).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 55,82) MSEK (46,7).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande,uppgick till –1,93 SEK (–3,032)).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till –2,89 SEK (–3,972)).
 • Consilium har förberett refinansiering av företagsobligationen som förfaller den 25 mars 2020, genom en motsvarande bryggfinansiering från bank. Som tidigare informerats pågår en översyn av koncernens framtida struktur. Beslut om ny företagsobligation fattas när denna översyn är klar.

Kvartal 1–3, 2019

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent till 1 225,7 MSEK (1 060,3).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 20 procent till 1 228,5 MSEK
  (1 020,9).
 • EBIT för kvarvarande verksamhet uppgick till 117,52)3) MSEK (103,42)3)).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 175,82) MSEK (140,22)).
 • Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, väljer Consilium att skriva ned goodwill med 40 MSEK avseende affärsområde Safety Engineering.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande,uppgick till –1,93 SEK (–3,032)).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till –2,89 SEK (–3,972)).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)
  
1) Kvarvarande verksamhet. 
2) IFRS 16.påverkar under kvartal 1-3 2019 EBIT positivt med 2.4 msek och EBITDA positivt med 20,2 msek. 
3) Exklusive nedskrivning av goodwill 2018 och 2019 samt nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader Navigation 2018. 
4) Inklusive utbetalda och upplupna räntekostnader på hybridobligation.

 


Eventuella frågor besvaras av Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se

Lars Håkansson, CFO, tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 klockan 18:30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF