Halvårsrapport januari–juni 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 2, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 130,51 MSEK (87,7).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,22 MSEK (–27,6).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 7,8 MSEK (–34,9).

 Periodens resultat uppgick till 7,7 MSEK (–34,9).

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,73 SEK (–2,89).

 Vid årsstämman den 24 maj 2023 beslutades om nyval av Ann-Marie Åström och Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslutade att välja Ann-Marie Åström till styrelseordförande.

Kvartal 1–2, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 240,53 MSEK (151,4).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –7,34 MSEK (–72,7).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –8,1 MSEK (–177,3).

 Periodens resultat uppgick till –10,7 MSEK (–177,2).

 Resultat per aktie för och efter utspädning uppgick till –1,00 SEK (–14,94).

Händelser efter periodens utgång

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
 
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
 
Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
 

1) I nettoomsättningen för kvartal 2, 2023 ingår SAL Navigation med 30,2 MSEK.
2) I rörelseresultatet för kvartal 2, 2023 ingår SAL Navigation med 1,0 MSEK.
3) I nettoomsättningen för kvartal 1–2, 2023 ingår SAL Navigation med 68,5 MSEK.
4) I rörelseresultatet för kvartal 1–2, 2023 ingår SAL Navigation med 10,9 MSEK.

 
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 klockan 14:30 CET.

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF