Halvårsrapport januari–juni 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 2, 2022

 Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK (78,1).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –27,6 MSEK (–32,1).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –34,9 MSEK (22,5).

 Periodens resultat uppgick till –34,9 MSEK (22,5).

 Resultat per aktie uppgick till –2,89 SEK (1,92)1

 På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

 
 

Kvartal 1–2, 2022

 Nettoomsättningen uppgick till 151,4 MSEK (127,5).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –72,7 MSEK (–60,2).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –177,3 MSEK (38,9).

 Periodens resultat uppgick till –177,2 MSEK (39,6).

 Resultat per aktie uppgick till –14,94 SEK (3,47)1

 Investeringar till ett totalt värde om 63,0 MSEK har gjorts i fyra nya portföljbolag; Charge Amps AB, Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB.

1) Inklusive räntekostnader på hybridobligationen för 2021.
 

Händelser efter periodens utgång

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

  

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
 
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
 
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 klockan 15:00 CET
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF