Halvårsrapport januari-juni 2018 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 10 procent till 366.3 MSEK (408.7).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 13 procent till 388,9 MSEK (343,1).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 11 procent till 54,8 MSEK (49,3).
 • Consilium har under april/maj 2018 etablerat verksamheter i Kanada och Danmark, och har nu egen säkerhetsverksamhet i 29 länder.
 • Consilium har under juni 2018 avyttrat 50 procent av navigationsverksamheten.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,04 SEK (0,68).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,37 SEK (0,44).
 • Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 30 juni 2018 till 208.6 MSEK.

Kvartal 1-2, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 9 procent till 748,1 MSEK (826,5).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 7 procent till 763,5 MSEK (711,0).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 7 procent till 107,4 MSEK (100,6).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,19 SEK (2,32).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,49 SEK (1,99).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter uppgick under juli 2018 till 120,2 MSEK (82,1), vilket motsvarar en ökning med 46 procent. Nettoomsättningen uppgick till 100,1 MSEK (107,0), vilket motsvarar en minskning med 6 procent. Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se
 

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 klockan 16.30 CET.
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.
 

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF