Halvårsrapport januari – juni 2016 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2016

 • Orderingången ökade med 24 procent till 379,5 MS EK (306,5)
 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 389,0 MS EK (384,9)
 • EBITDA uppgick till 49,0 MS EK (57,6), och exklusive jämförelsestörande poster till 52,0 (57,6)
 • EBIT uppgick till 34,1 MS EK (48,9), och exklusive jämförelsestörande poster till 37,1 MS EK (48,9)
 • EBT uppgick till 21,4 MS EK (15,4), och exklusive jämförelsestörande poster till 24,4 MS EK (32,9)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,29 SEK (0,54 ²)
 • Consilium har förvärvat 79 procent av aktierna i det skotska flamdetektionsföretaget Micropack, med en option att förvärva återstående aktier

Kvartal 1–2, 2016

 • Orderingången ökade med 17 procent till 837,0 MS EK (713,5)
 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 785,0 MS EK (750,8)
 • EBITDA uppgick till 100,9 MS EK (110,8), och exklusive jämförelsestörande poster till 103,9 MS EK (110,8)
 • EBIT uppgick till 72,5 MS EK (93,9), och exklusive jämförelsestörande poster till 75,5 MS EK (93,9)
 • EBT uppgick till 47,0 MS EK (52,5), och exklusive jämförelsestörande poster till 50,0 MS EK (70,0)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,80 SEK (2,90 ²)

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2016 till 254,4 (209,4) MS EK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 43,0 (38,3) MS EK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under juli 2016 uppgick till 134,4 MS EK (112,1), vilket motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen under juli 2016 uppgick till 119,1 MS EK (109,7), vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

²) Resultat per aktie har inte justerats för jämförelsestörande poster, men påverkades under Kv2, 2015 negativt med 1,17 SEK per aktie pga engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation, och
under Kv2, 2016 negativt med 0,20 SEK per aktie pga av förvärvskostnader.
 
 
Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post:
anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF