Halvårsrapport januari – juni 2015 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 384,9 MSEK (300,0)
 • EBITDA ökade med 51 procent till 57,6 MSEK (38,2)
 • EBIT ökade med 74 procent till 48,9 MSEK (28,1)
 • Consilum har genomfört förtidslösen av tidigare företagsobligation om 400 MSEK, och givit ut en ny företagsobligation om 600 MSEK, med rätt till utgivande av ytterligare 300 MSEK, vilket har givit upphov till en engångskostnad om 17,5 MSEK
 • EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 42 procent till 32,9 MSEK (23,2)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,54[2] SEK (1,32)
 • Orderingången minskade med 7 procent till 306,5 MSEK (328,2) pga förskjutningar av större order
 • Consilium har fortsatt att stärka sin produkt- och marknadsorganisation genom förvärv av bolag i Holland och Finland, samt genom ökat ägande i delägda bolag i Sverige, Norge och Indien

Kvartal 1–2, 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 750,8 MSEK (537,9)
 • EBITDA ökade med 73 procent till 110,8 MSEK (64,1)
 • EBIT ökade med 107 procent till 93,9 MSEK (45,4)
 • EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 105 procent till 70,0 MSEK (34,1)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,90[2] SEK (2,05)
 • Orderingången ökade med 8 procent till 713,5 MSEK (662,0)
 • Consilium förvärvade under första kvartalet 2015 ett marinbolag i Australien

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2015 till 209,4 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 38,3 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Nettoomsättningen under juli 2015 uppgick till 109,7 MSEK (110,6). Orderingången under juli uppgick till 112,1 MSEK (111,2). Se mer information under särskild rubrik.

 
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

  
[1] I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.
[2] Resultat per aktie påverkas negativt med 1,17 SEK per aktie pga engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.
[3] Resultat per aktie avser kvarvarande verksamhet.
[4] Exklusive engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.


Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 klockan 13.30.

Ladda ner som PDF