Delårsrapport januari–september 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 137,41) MSEK (85,4).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,02) MSEK (–21,9).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 0,2 MSEK (–15,5).

 Periodens resultat uppgick till –0,7 MSEK (–15,6).

 Resultat per aktie uppgick till –0,24 SEK (–1,19).

Kvartal 1–3, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 377,93) MSEK (236,8).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –7,34) MSEK (–94,6).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –7,9 MSEK (–192,8).

 Periodens resultat uppgick till –11,4 MSEK (–192,8).

 Resultat per aktie uppgick till –1,24 SEK (–16,13).

Händelser efter periodens utgång

 Concejo har accepterat ett bud på innehavet i Dracoon GmbH. Värdet på Concejos andel kommer att fastställas under december månad men transaktionen beräknas initialt få en resultateffekt i fjärde kvartalet 2023 på mer än 10 MSEK.

 Concejos intressebolag Envigas har via en nyemission fått Outokumpu som delägare och industriell partner, vilket gör att bolaget nu har resurser att inleda en industrialiseringsprocess för storskalig produktion av högkvalitativt biokol.

 Concejos delägda dotterbolag SAL Navigations nya lotssystem, SAL SPU-100, har godkänts av Panamas kanalmyndighet (ACP). Godkännandet befäster SAL Navigations position som en ledande specialist inom navigationsteknologi och öppnar upp nya affärsmöjligheter.

Concejo AB (publ)
 

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
 

[1]) I nettoomsättningen för kvartal 3, 2023 ingår SAL Navigation med 32,2 MSEK.

[2]) I rörelseresultatet för kvartal 3, 2023 ingår SAL Navigation med 4,9 MSEK.

[3]) I nettoomsättningen för kvartal 1–3, 2023 ingår SAL Navigation med 100,7 MSEK.

[4]) I rörelseresultatet för kvartal 1-3, 2023 ingår SAL Navigation med 15,8 MSEK.
 
 

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 klockan 17:00 CET.

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
 

Ladda ner som PDF