Delårsrapport januari–september 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,4 MSEK (68,8)

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –21,9 MSEK (–132,8)

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –15,5 MSEK (–127,1)

 • Periodens resultat uppgick till –15,6 MSEK (–127,2)

 • Resultat per aktie uppgick till –1,19 SEK (–11,041)

 • Concejo har den 30 september 2022 förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation AB.
   

Kvartal 1–3, 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 236,8 MSEK (196,3)

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –94,6 MSEK (–193,0)

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –192,8 MSEK (–88,1)

 • Periodens resultat uppgick till -192,8 MSEK (–87,5)

 • Resultat per aktie uppgick till –16,13 SEK (–7,401)

 • På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

 • Investeringar till ett totalt värde om 68,0 MSEK har gjorts i fem nya portföljbolag; Charge Amps AB (publ), Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB och C-Green AB.

  1)  Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
   

Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november 2022 klockan 15:00 CET

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF