Delårsrapport januari-september 2018 för Consilium AB (publ)

Consilium fokuserar på säkerhet

 • Consilium har under juni 2018 avyttrat 50 procent av produktbolagets navigationsverksamhet.
 • Consilium har under september 2018 avyttrat ett bolag inom automationsverksamheten.
 • Diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av resterande automation/engineering-verksamhet. Tidigare redovisades endast automationsverksamheten som verksamhet under avyttring, men under säljprocessen har även engineeringverksamheten kommit att ingå i verksamhet under avyttring.
 • Consilium har under 2018 även avvecklat verksamheter som inte har strategiskt värde för säkerhetsområdet.
 • Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma inom utvalda nischområden.
 • Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för släckning av bränder med vatten, skum och gas inom utvalda nischområden.

Kvartal 3, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 345,8 MSEK (332,4).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 1 procent till 344,6 MSEK (341,5).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter minskade till 46,7 MSEK (52,0).
 • Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, väljer Consilium i samband med sin omstrukturering mot säkerhet att skriva ned goodwillvärden med 50 MSEK.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,25 SEK (1,69).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,31 SEK (1,06).

Kvartal 1-3, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 1 060,3 MSEK (1 037,8).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 1 020,9 MSEK (977,1).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 156,0 MSEK (152,1).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill, och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,74 SEK (4,24).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,80 SEK (3,05).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 klockan 12.30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.
    
   
Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF