Delårsrapport januari – september 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2017

 • Ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med mer än 50 MSEK har beslutats och genomförs under andra halvåret 2017. Kostnadsreduktionen kommer huvudsakligen från effektivisering av organisationen och reduktion av personal. Detta medför vissa avvecklings- och omställningskostnader under 2017, men huvuddelen av strukturprogrammet förväntas ge full resultateffekt redan från 1 januari 2018.
 • Orderingången ökade med 31 procent till 475,9 MSEK (363,6)
 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 400,7 MSEK (386,6)
 • EBITDA, inklusive strukturkostnader, uppgick till 42,6 MSEK (45,8)
 • EBIT, inklusive strukturkostnader, uppgick till 29,5 MSEK (34,2)
 • EBT uppgick till 14,4 MSEK (21,8)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,06 SEK (1,29)

Kvartal 1-3, 2017

 • Orderingången ökade med 15 procent till 1 377,0 MSEK (1 200,6)
 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 212,8 MSEK (1 171,6)
 • EBITDA, inklusive strukturkostnader, uppgick till 146,1 MSEK (146,7).
 • EBIT, inklusive strukturkostnader, uppgick till 102,2 MSEK (106,7).
 • EBT uppgick till 52,4 MSEK (68,8)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 3,05 SEK (4,09)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Consilium har under oktober 2017 emitterat ett hybridinstrument om 200 MSEK för att stärka soliditet och finansiell ställning. Emissionen tillför ytterligare likviditet och ökar det egna kapitalet, vilket per 30 september 2017 skulle givit en soliditet på mer än 30 procent. Se mer information under not 8.
 • Orderingången under oktober 2017 uppgick till 157,3 MSEK (192,7), vilket motsvarar en minskning med 18 procent. Nettoomsättningen under oktober 2017 uppgick till 141,6 MSEK (131,1), vilket motsvarar en ökning på 8 procent. Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)
 

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 klockan 17.00 CET.
  

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK.

Kontakt

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4 131 05 NACKA
+46 8 563 05 300
+46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF