Delårsrapport januari – september 2016 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2016

 • Orderingången ökade till 363,6 MSEK (363,0)
 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 386,6 MSEK (347,7)
 • EBITDA uppgick till 45,8 MSEK (46,7)
 • EBIT uppgick till 34,2 MSEK (38,5)
 • EBT uppgick till 21,8 MSEK (26,3)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,30 SEK (1,46)

Kvartal 1–3, 2016

 • Orderingången ökade med 12 procent till 1 200,6 MSEK (1 076,5)
 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 171,6 MSEK (1 098,5)
 • EBITDA uppgick till 146,7 MSEK (157,5), och exklusive jämförelsestörande poster till 149,7 MSEK (157,5)
 • EBIT uppgick till 106,7 MSEK (132,4), och exklusive jämförelsestörande poster till 109,7 MSEK (132,4)
 • EBT uppgick till 68,8 MSEK (78,8), och exklusive jämförelsestörande poster 71,8 MSEK (96,3)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,10[2] SEK (4,36[2])

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2016 till 254,0 (214,3) MSEK.
  Dessutom finns pantsatta likvida medel om 41,8 (38,9) MSEK för krediter och garantier.

   

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under oktober 2016 uppgick till 192,7 MSEK (117,3), vilket motsvarar en ökning med 64 procent. Nettoomsättningen under oktober 2016 uppgick till 131,1 MSEK (132,3). Se mer information under särskild rubrik.
   

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

[2] Resultat per aktie har inte justerats för jämförelsestörande poster, men påverkades under Kv2, 2015 negativt med 1,17 SEK per aktie pga engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation, och
under Kv2, 2016 negativt med 0,20 SEK per aktie pga av förvärvskostnader

   
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF