Delårsrapport januari – september 2007 för Consilium AB (publ)

• Consilium har fullföljt renodlingen av verksamheten. Consilium Components delades under augusti ut till aktieägarna och noterades på First North. Samtidigt ändrades bolagets namn till Precomp Solutions AB (publ)

• Tillväxten för Consiliums kvarvarande huvudverksamhet är fortsatt god
– Orderingången ökade med 24 procent till 648,6 MSEK (521,3)
– Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 541,3 MSEK (428,6)
– Rörelseresultatet ökade med 66 procent till 49,0 MSEK (29,5)
– Resultat efter finansiella poster ökade med 88 procent till 41,3 MSEK (22,0)

• Den finansiella ställningen för Consilium är god
– Soliditeten uppgår till 44 procent

• Med hänsyn till de stora förändringarna i koncernstrukturen är de flesta jämförelser mot tidigare perioder ej längre relevanta. En särskild proforma resultaträkning har därför upprättats.
• Redovisad nettoomsättning uppgick totalt till 668,1 MSEK (569,1)
• Redovisat resultat efter finansiella poster uppgick totalt till 34,7 MSEK (16,0)
• Resultat efter skatt uppgick till 24,2 MSEK (8,4)
• Resultat per aktie uppgick till 2,33 SEK (1,23)

Det nya Consilium
Consilium har fullföljt de senaste årens omfattande renodling av verksamheten i och med att affärsområdet Komponenter under augusti delats ut till aktieägarna. Consilium Components AB har i samband med detta namnändras till Precomp Solutions AB och noterats på First North. Detta kommer att bättre lyfta fram värdena i Consiliums kvarvarande verksamhetsområden. Uppdelningen innebär dessutom en ökad daglig fokus på dessa verksamheter, vilket främjar framtida utveckling och tillväxt.

Jämförelsetal för hela koncernen, inklusive avyttrade, avvecklade eller till aktieägarna utdelade verksamheter, är ej längre relevanta. Jämförelsetal för kvarvarande huvudverksamheter redovisas därför nedan i en profor¬ma resultaträkning för de senaste tre åren.

Orderingången för kvarvarande huvudverksamheter uppgick under perioden januari – september 2007 till 648,6 msek (521,3), en ökning med 24 procent. Nettoomsättningen uppgick till 541,3 msek (428,6), en ökning med 26 procent. Rörelseresultatet, inklusive koncerngemensamma kostnader, uppgick till 49,0 msek (29,5), en ökning med 66 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (6,9). Resultat före skatt uppgick till 41,3 msek (22,0), en ökning med 88 procent.Vinstmarginalen uppgick till 7,6 procent (5,1).

Consilium utvecklar och marknadsför globalt produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. Consilum marknadsför även produkter och system till övrig industri där applikationen passar väl för våra produkter och system.

Tillväxten för orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat är fortsatt god.Volymtillväxten har under de senaste åren genomsnittligt legat över 20 procent. Även under 2007 förväntas volymtillväxten ligga över 20 procent.Varven har välfyllda orderböcker för de närmaste åren, och investeringarna inom olje- och gasindustrin är fortsatt höga. Consilium förväntar sig en nettoomsättning om mer än 700 msek för 2007, och har med nuvarande marknadsförutsättningar en målsättning att nå en årlig nettoomsättning om mer än 1 000 msek senast under 2010.
Resultat och vinstmarginaler har successivt förbättrats, trots stora kostnader för tillväxt och satsningar på nya produkter och marknader. Investeringarna i nya produkter och nya marknader kommer att bidraga till fortsatt god tillväxt och fortsatt resultatförbättring.

Kommande rapporter
Rapport avseende orderingång och nettoomsättning t o m november publiceras den 17 december 2007.
Helårsrapporten för 2007 publiceras den 21 februari 2008.
Kompletterande information avseende koncernen finns på Consiliums hemsida http://www.consilium.se

Nacka den 22 november 2007

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Verkställande direktör och koncernchef

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.