Delårsrapport januari – september 2005 för Consilium AB (publ)

• Orderingången uppgick till 528,5 MSEK (480,7)
• Nettoomsättningen uppgick till 486,3 MSEK (428,1)
• Rörelseresultatet för Kärnverksamhet uppgick till 21,3 MSEK (11,6)
• Rörelseresultatet för Consiliums Kärnverksamhet har belastats med stora interna kostnader för
flytt/fusion av produktionsenheter inom affärsområdet Komponenter.
• Rörelseresultat under rubriken Övrigt har dessutom belastats med externa kostnader om
ca 5 MSEK för fusion/flytt av produktionsenheter inom affärsområdet Komponenter
• Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (–0,5)
• Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (–0,08)

Stockholm den 30 november 2005
Consilium AB (publ)
Styrelsen