Consilium under januari 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 57,0 MSEK (63,2). Orderingången ökade med 28 procent till 56,4 MSEK (44,1).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 januari 2012 till 524 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 11 procent. Orderingången ökade med 16 procent.

Successivt ökad försäljning av Fire safety system gör att affärsområde Automation har ändrat namn till Fire safety & Automation. Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ligger i nivå med föregående år. Orderingången påverkas negativt av kursskillnad i orderstock. Verksamheten har fokuserats på olje- och gasindustrin. Övrig verksamhet har avvecklats. Redovisad försäljning och orderingång omfattar kvarvarande verksamhet.

Nettoomsättning


Jan
2012
Jan
2011
Jan-dec
2011
Marine & Safety 52,7 58,9 839,5
Fire safety & Automation 4,3 4,3 138,5
Totalt 57,0 63,2 978,0Orderingång


Jan
2012
Jan
2011
Jan-dec
2011
Marine & Safety 57,1 49,3 746,6
Fire safety & Automation -0,7 -5,2 126,6
Totalt 56,4 44,1 873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari kommer att publiceras den 16 mars 2012.

Stockholm 2012-02-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF