Consilium under januari 2011

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 63,6 MSEK (52,5). Orderingången minskade med 34 procent till 44,2 MSEK (67,2). Negativ orderingång för affärsområde Automation under janauri 2011 beror på valutakurseffekt vid omräkning av inneliggande orderstock.
 

 

Nettoomsättning


  Jan2011 Jan2010 Jan-dec2010
Marine & Safety  58,9 45,8 757,5
Automation   4,7  6,7 185,8
Totalt          63,6 52,5 943,3

  

Orderingång


  Jan2011 Jan2010 Jan-dec2010
Marine & Safety  49,3 38,4 707,4
Automation  -5,1 28,8 207,1
Totalt  44,2          67,2         914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari kommer att publiceras den 17 mars 2011.

Stockholm 2011-02-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK. 

Ladda ner som PDF