Consilium januari-september 2012

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 698,3 MSEK (705,2). Orderingången minskade med 7 procent till 580,6 MSEK (623,6).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 september 2012 till 416 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 4 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 15 procent.

Den löpande orderingången under 2012 är väsentligt högre. Annuleringar av större serieorder från tidigare år, till nybyggnation av fartyg, har minskat redovisad nettoorderingång med mer än 50 MSEK. Dessutom har orderstock i utländska dotterbolag, och därmed redovisad nettoorderingång, minskat pga den starkare svenska kronan.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 73 procent.

Nettoomsättning


Jan-sep   2012 Jan-sep  2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety    601,1    625,9    839,5
Fire safety & Automation      97,2     79,3    138,5
Totalt    698,3    705,2    978,0


Orderingång


Jan-sep   2012 Jan-sep   2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety    481,1    566,1    746,6
Fire safety & Automation     99,5      57,5    126,6
Totalt  580,6    623,6    873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 20 november 2012.

Stockholm 2012-10-18
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:  0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF