Consilium januari-oktober 2012

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 782,2 MSEK (777,7). Orderingången minskade med 5 procent till 653,3 MSEK (687,1).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 oktober 2012 till 405 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 13 procent.

Den löpande orderingången under 2012 är väsentligt högre. Annuleringar av större serieorder från tidigare år, till nybyggnation av fartyg, har minskat redovisad nettoorderingång med mer än 50 MSEK. Dessutom har orderstock i utländska dotterbolag, och därmed redovisad nettoorderingång, minskat pga den starkare svenska kronan.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 69 procent.

Nettoomsättning


Jan-okt 2012 Jan-okt 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 675,8 690,9 839,5
Fire safety & Automation 106,4 86,8 138,5
Totalt 782,2 777,7 978,0


Orderingång


Jan-okt 2012 Jan-okt 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 544,3 622,7 746,6
Fire safety & Automation 109,0 64,4 126,6
Totalt 653,3 687,1 873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 14 december 2012.

Stockholm 2012-11-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833