Consilium januari – mars 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 216,0 MSEK (193,0). Orderingången minskade med 26 procent till 179,6 MSEK (242,2).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 mars 2011 till 617 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 16 procent. Orderingången minskade med 2 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 18 procent. Orderingången har under perioden påverkats negativt p.g.a. lägre omräkningskurs på orderstock.

Nettoomsättning


  Jan-mar
2011
Jan-mar
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 197,4 170,3 757,5
Automation  18,6  22,7 185,8
Totalt 216,0 193,0 943,3


Orderingång


  Jan-mar
2011
Jan-mar
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 176,6 180,9 707,4
Automation    3,0  61,3 207,1
Totalt 179,6 242,2 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 17 maj 2011.

Stockholm 2011-04-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF