Consilium januari-december 2012

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 950,1 MSEK (978,0). Orderingången minskade med 6 procent till 818,4 MSEK (873,2).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5 procent jämfört med föregående år. Redovisad orderingång minskade med 13 procent, men den löpande orderingången under 2012 var väsentligt högre. Annuleringar av större serieorder från tidigare år, till nybyggnation av fartyg, har minskat redovisad nettoorderingång med mer än 55 MSEK. Dessutom har orderstock i utländska dotterbolag, och därmed redovisad nettoorderingång, minskat pga den starkare svenska kronan.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 7 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 33 procent. Orderingången under fjärde kvartalet var stark, och den goda orderstocken vid årsskiftet säkerställer fortsatt volymökning under 2013.

Nettoomsättning


Jan-dec   2012 Jan-dec  2011
Marine & Safety 801,5 839,5
Fire safety & Automation 148,6 138,5
Totalt 950,1 978,0


Orderingång


Jan-dec   2012 Jan-dec   2011
Marine & Safety 649,9 746,6
Fire safety & Automation 168,5 126,6
Totalt 818,4 873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. januari kommer att publiceras den 18 februari 2013.

Stockholm 2013-01-23

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:     0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF