Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2017, samt uppdaterade finansiella mål

Bakgrund
Under perioden 2013-2015 växte Consilium med mer än 20 procent i genomsnitt. Under 2016 kunde Consilium konstatera en svagare efterfrågan inom flera marknadssegment med en svagare ökningstakt som följd. Consilium fortsatte dock sina investeringar för att skapa förutsättningar för en fortsatt uthållig lönsam tillväxt. Under 2017 kunde Consilium konstatera fortsatt kraftiga variationer i efterfrågan inom olika marknadssegment och valde att återigen genomföra ett kostnadsstrukturprogram för att effektivisera verksamheten och skapa långsiktig uthållig lönsamhet. Consilium beslutade även att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem och att avyttra övriga självständiga rörelsegrenar.

Övergripande mål
Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, globala marknadsorganisation, långa erfarenhet och innovationsförmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment.

Kvalitativt mål
Consiliums kvalitativa mål är att erbjuda marknadens bästa kundvärde. Det kvalitativa målet innebär att Consiliums erbjudande ska karaktäriseras av hög kvalitet, god funktionalitet, hög leveranssäkerhet samt global service och support.

Finansiella mål

  • Consiliums målsättning är att öka nettoomsättningen med mer än 10 procent i genomsnitt per år under perioden 2018-2022, genom en kombination av organisk tillväxt, partnerskap och förvärv.
  • Consiliums målsättning är att uppnå en rörelsemarginal om minst 12,5 procent senast 2022.
  • Consiliums målsättning är att, genom förbättrat rörelseresultat och minskad kapitalbindning, uppnå en avkastning på operativt kapital om i genomsnitt minst 17,5 procent per år under perioden 2018-2022.

Consiliums årsredovisning finns att ladda ner på http://www.consilium.se. En tryckt version av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se.
   

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
  

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 klockan 15:30 CET.
   

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF