Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2020 samt meddelar nya finansiella mål

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på http://www.concejo.se, samt distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@concejo.se.

I samband med årsredovisningens avlämnande har styrelsen för Concejo AB (publ) fastställt nya finansiella mål för den investmentbolagsverksamhet som Concejo nu bygger upp. De nya målen är:

Övergripande mål
Concejos övergripande mål är att skapa värde för aktieägarna.

Finansiella mål
För att möta det övergripande målet att skapa värde för aktieägarna är det övergripande finansiella målet att ha den finansiella styrka som krävs för att utveckla de verksamheter Concejo valt att investera i. Övriga finansiella mål är satta på verksamhets- eller gruppnivå.

Firenor International – lönsamhet
Under den pågående omstruktureringsfasen är det primära finansiella målet för Firenor International att uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet. Rörelsemarginalen ska under perioden 2021–2025 successivt förbättras för att slutligen uppnå en hållbar nivå om minst 5 procent.

SBF Management – tillväxt
Det finansiella målet för SBF Management (SBM) är kopplat till tillväxt. Målet är att SBM:s fonder ska ge en riskjusterad avkastning för fondens investerare som långsiktigt kan mäta sig med marknadsledarna för alternativa fastighetsinvesteringar och att förvaltat kapital (Asset Under Management) ökar med mer än 10 procent per år i genomsnitt under perioden 2021–2025.

Övriga bolag – avkastning
Övriga bolag skiljer sig både i storlek, verksamhet och mognadsfas. Concejos finansiella mål är att nå en genomsnittlig årlig avkastning på investerat kapital, för dessa bolag som gruppering, på mer än 15 % under perioden 2021–2025.
 

Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 20:45 CET.

Concejo AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF