Bokslutsrapport 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 157,3 MSEK (134,9).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,8 MSEK (15,2).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 21,8 MSEK (2,3).

 Periodens resultat uppgick till 24,6 MSEK (1,2).

 Resultat per aktie uppgick till 2,63 SEK (–0,05).

 Concejo accepterade ett bud på innehavet i Dracoon GmbH. Transaktionen medför en resultateffekt i fjärde kvartalet 2023 på 12,0 MSEK.

 Concejos intressebolag Envigas fick via en nyemission Outokumpu som delägare och industriell partner, vilket gör att bolaget därmed har resurser att inleda en industrialiseringsprocess för storskalig produktion av högkvalitativt biokol.

 Concejos delägda dotterbolag SAL Navigations nya lotssystem, SAL SPU-100, godkändes av Panamas kanalmyndighet (ACP). Godkännandet befäster SAL Navigations position som en ledande specialist inom navigationsteknologi och öppnar upp nya affärsmöjligheter.

Kvartal 1–4, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 535,2 MSEK (371,7).1

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,5 MSEK (–79,4).1

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 13,9 MSEK (–190,5).

 Periodens resultat uppgick till 13,2 MSEK (–191,6).

 Resultat per aktie uppgick till 1,39 SEK (–16,19).

Händelser efter periodens utgång

 Styrelsen föreslår årsstämman 0,00 SEK (0,00) i ordinarie utdelning samt en extra utdelning om
3,00 SEK (0,00) per aktie.

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
 
Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 klockan 14:00.

1 SAL Navigation ingår i helårsjämförelsen från och med 30 september 2022.
 
Om Concejo

Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF