Bokslutsrapport 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2022

 Nettoomsättningen uppgick till 134,9 MSEK (64,9)

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (–4,2)

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 2,3 MSEK (68,3)

 Periodens resultat uppgick till 1,2 MSEK (66,8)

 Resultat per aktie uppgick till –0,05 SEK (5,68)1

Kvartal 1–4, 2022

 Nettoomsättningen uppgick till 371,7 MSEK (261,2)

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –79,4 MSEK (–197,2)

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –190,5 MSEK (–19,8)

 Periodens resultat uppgick till –191,6 MSEK (–20,7)

 Resultat per aktie uppgick till –16,19 SEK (–1,87)1

 På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

 Investeringar till ett totalt värde om 68,0 MSEK har gjorts i fem nya portföljbolag; Charge Amps AB (publ), Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB och C-Green AB (publ).

 Concejo har förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation AB.

 Vid en extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) den 10 januari 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2022”) samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo.

1) Inklusive räntekostnader på hybridobligationen 2021.
 

Händelser efter periodens utgång

 Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

 

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 klockan 16:00 CET

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i 
och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF