Bokslutsrapport 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2021

 Nettoomsättningen uppgick till 64,9 MSEK (32,3).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,2 MSEK (–55,9).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 68,3 MSEK (–43,1).

 Periodens resultat uppgick till 66,8 MSEK (–42,9).

 Resultat per aktie1) uppgick till 5,68 SEK (–3,65).
 

Kvartal 1–4, 2021

 Nettoomsättningen uppgick till 261,2 MSEK (255,7).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –197,2 MSEK (–139,3).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –19,8 MSEK (–147,4).

 Periodens resultat uppgick till –20,7 MSEK (1 335,4).

 Resultat per aktie1) uppgick till –1,87 SEK (113,33).

 Eget kapital per aktie uppgick till 81,22 SEK (107,76).

 Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet inleder slutfasen av den pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden uppgick till 112,7 MSEK.

 På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

 Concejo har ökat sitt ägande i dotterbolaget Optronics Technology AS till 66,8 procent samt i intressebolaget Envigas AB till 32,4 procent.

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
 

Händelser efter periodens utgång

 Vid en extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) den 10 januari 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2022”) samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo.

 Efter periodens utgång har Concejo investerat 10,5 MSEK i BeammWave.

 Datum för årsstämma och publicering av kvartalsrapport för första kvartalet 2022 är ändrad till den 24 maj 2022.

 Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 klockan 18:00 CET

Ladda ner som PDF