Bokslutsrapport 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2019

  • Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Försäljningen väntas medföra en realisationsvinst om cirka 1 530 MSEK, och ge en positiv likviditetseffekt om cirka 2 630 MSEK.
  • Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares godkännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs vid extra bolagsstämma den 27 januari 2020. Transaktionen förutsätter dessutom vissa myndigheters formella godkännande, vilka förväntas vara på plats under mars 2020. Transaktionen beräknas formellt avslutas den 31 mars 2020, och realisationsvinsten redovisas därför under första kvartalet 2020.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 17,00 SEK per aktie.

Kvartal 1–4, 2019

  • Under försäljningsprocessen för Marine & Safety har Consilium samtidigt särskilt fokuserat på de delar av kvarvarande verksamheter som bedöms ha störst värdeskapande tillväxtmöjlighet. Övriga verksamheter har sålts, avvecklats eller är under avveckling. Stora reserver och nedskrivningar har gjorts under 2019.
  • Marine & Safety redovisas inte längre under kvarvarande verksamhet, medan Engineering/Automation-verksamheten, som varit till försäljning under en tid, och samtidigt genomgått en omstrukturering, redovisas under kvarvarande verksamhet.
  • Redovisad nettoomsättning för kvarvarande verksamhet under 2019 uppgår därför till 283,6 MSEK (368,3). Totalt nettoresultatet uppgick 2019 till –153,2 MSEK (–261,5), och resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick 2019 till –15,22 SEK per aktie (–22,94).

Proforma resultat- och balansräkning per 31 december 2019

  • Med hänsyn till den stora effekten på resultat- och balansräkning från försäljningen av Marine & Safety, som inte redovisas förrän under Q1, 2020, redovisas en proforma resultat- och balansräkning per 31 december 2019, som tar hänsyn till försäljningen, på sidan 3 i denna rapport.

    
Eventuella frågor besvaras av 
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02, 
e-post: ove.hansson@consilium.se 
Lars Håkansson, CFO, tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 19:30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Consilium AB (publ)
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA 
Tel: +46 8 563 05 300 
Fax: +46 8 563 05 399 
http://www.consilium.se 
info@consilium.se
 


Ladda ner som PDF