Bokslutsrapport 2018 för Consilium AB (publ)

Consilium fokuserar på säkerhet

 • Consilium har under de senaste åren fokuserat på säkerhet och successivt avyttrat och avvecklat andra verksamheter. Långt framskridna diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av automation/engineering-verksamheten.
 • Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma inom utvalda nischområden.
 • Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för släckning av bränder med vatten, skum och gas inom utvalda nischområden.

Consilium överväger att dela upp verksamheten i två fristående bolag

 • Styrelsen för Consilium har beslutat undersöka förutsättningarna för en uppdelning av Consilium i två fristående bolag; Ett för kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety, och ett för kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering.
 • En uppdelning av Consilium bedöms ge respektive affärsområde ökad fokus med bättre förutsättningar att ta tillvara tillväxtmöjligheter och skapa värde för aktieägarna.

Kvartal 4, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 375,8 MSEK (363,3).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 19 procent till 399,4 MSEK (336,2).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 42,1 MSEK (40,3).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,84 SEK (1,05).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,23 SEK (-1,39).

Kvartal 1-4, 2018

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 1 436,1 MSEK (1 401,1).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 8 procent till 1 420,3 MSEK (1 313,3).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 198,1 MSEK (192,4).
 • Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, har Consilium i samband med sin omstrukturering valt att skriva ned goodwillvärden med 50 MSEK under kvartal 3, 2018.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill, och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 3,59 SEK (5,29).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,56 SEK (1,66).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 15:00 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF