Bokslutsrapport 2016 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2016

 • Orderingången ökade med 8 procent till 453,5 MSEK (421,2)
 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 471,6 MSEK (467,0)
 • EBITDA uppgick till 50,4 MSEK (54,0), och exklusive jämförelsestörande poster till 47,4 MSEK (54,0)
 • EBIT uppgick till 35,1 MSEK (42,8), och exklusive jämförelsestörande poster till 32,1 (42,8)
 • EBT uppgick till 23,5 MSEK (32,0)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,93 SEK (1,26)

Kvartal 1– 4, 2016

 • Orderingången ökade med 10 procent till 1 654,1 MSEK (1 497,7)
 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 643,2 MSEK (1 565,5)
 • EBITDA uppgick till 197,1 MSEK (211,5)
 • EBIT uppgick till 141,8 MSEK (175,2)
 • EBT uppgick till 92,3 MSEK (110,8)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 5,03 SEK (5,62[2])
 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,00 SEK (2,00) per aktie

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december 2016 till 245,0 (203,5) MSEK.
  Dessutom finns pantsatta likvida medel om 41,0 (39,5) MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under januari 2017 uppgick till 105,7 MSEK (166,2), vilket motsvarar en minskning med 36 procent. Nettoomsättningen under januari 2017 uppgick till 128,7 MSEK (121,1), vilket motsvarar en ökning på 6 procent. Se mer information under särskild rubrik.
 • Consilium investerar i ny brandsäkerhetsteknik, och förvärvade under januari 2017 aktiemajoriteten i det amerikanska brandsäkerhetsföretaget ACAF Systems Inc. Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF