Bokslutsrapport 2006

• Orderingången uppgick till 830,0 MSEK (734,4), en ökning med 13 procent

• Nettoomsättningen uppgick till 768,1 MSEK (658,3), en ökning med 17 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 31,0 MSEK (20,7), en ökning med 50 procent

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,8 MSEK (6,7)

• Resultat efter skatt uppgick till 7,0 MSEK (0,1)

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,96 SEK (0,02)

• En riktad nyemissionen om 73,4 MSEK har genomförts

• Konvertering av Konvertibla förlagslån 2001/2006 och 2002/2007 har skett med 31,5 MSEK

• Anmälan om konvertering av utestående del av Konvertibelt förlagslån 2002/2007, uppgående till 38,0 MSEK, skall göras senast 31 mars 2007

• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att affärsområdet Komponenter delas ut till aktieägarna

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning i övrigt skall lämnas avseende räkenskapsåret 2006