Bokslutsrapport 2005

■ Orderingången uppgick till 734,4 MSEK (622,0), en ökning med 18 procent
■ Nettoomsättningen uppgick till 658,3 MSEK (593,8), en ökning med 11 procent
■ Rörelseresultatet uppgick till 20,7 MSEK (12,5)
■ Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,7 MSEK (–1,8)
■ Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (–6,3)
■ Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 0,02 SEK (–1,08)
■ Anmälan om konvertering av Konvertibelt förlagslån 2001/2006 skall göras senast 31 mars 2006