Bokslutskommuniké 2014

Kvartal 4, 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 382,7 MSEK (272,9)
 • EBITDA ökade med 81 procent till 42,9 MSEK (23,7)
 • EBIT ökade med 123 procent till 32,6 MSEK (14,6)
 • Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,97 SEK (0,44)
 • Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,97 SEK (-0,25). Totalt resultat per aktie föregående år påverkades negativt av den avyttrade radarverksamheten.
 • Orderingången ökade med 103 procent till 428,6 MSEK (211,1

Helåret, 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 1 255,3 MSEK (889,1)
 • EBITDA ökade med 80 procent till 147,9 MSEK (82,2)
 • EBIT ökade med 112 procent till 110,3 MSEK (52,0)
 • Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,25 SEK (1,14)
 • Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,25 SEK (0,06). Totalt resultat per aktie föregående år påverkades negativt av den avyttrade radarverksamheten.
 • Orderingången ökade med 59 procent till 1 460,0 MSEK (920,7)
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,25 SEK (0,40) per aktie.

Stark finansiell ställning 

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december 2014 till 118,3 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 35,0 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Nettoomsättningen under januari 2015 ökade med 34 procent till 93,5 MSEK (69,5). Orderingången under januari 2015 ökade med 18 procent till 136,9 MSEK (116,3). Se mer information under särskild rubrik.
 • Consilium har under januari 2015 förvärvat det australienska marinbolaget Novamarine Instruments. Bolaget har en nettoomsätning om ca 25 MSEK och 14 anställda.

I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år. Alla värden avseende joint ventures har justerats i enlighet med IFRS 11.

Koncernchefens kommentar 
Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat har fortsatt att utvecklas positivt under fjärde kvartalet 2014. Orderingången ökade med 103 procent, nettoomsättningen ökade med 40 procent och rörelseresultatet ökade med 123 procent under fjärde kvartalet 2014, jämfört med föregående år.

Consilium-koncernens orderingång ökade redan under helåret 2013 med 24 procent. Den starka orderingången fick på grund av relativt långa ledtider inte direkt genomslag i ökad nettoomsättning, och nettoomsättningen ökade därför under 2013 endast med 3 procent. Den starka orderingången har fortsatt under 2014, då orderingången har ökat med 59 procent till 1 460,0 MSEK (920,7). Detta slår successivt igenom på nettoomsättningen som under 2014 ökat med 41 procent till 1 255,3 MSEK (889,1).

De verksamheter som ingick i koncernen vid årets början står för 90 procent av nettoomsättningen under 2014. Utav ökningen av nettoomsättningen med 41 procent under 2014, står dessa bolags organiska tillväxt för två tredjedelar och förvärvade bolag för en tredjedel av ökningen.

Den ökade försäljningsvolymen har i kombination med tidigare genomförda kostnadsreduktioner medfört en positiv effekt på resultatet. Förstärkningen av USD och EUR mot SEK, under andra halvåret 2014, har endast givit en mindre positiv effekt på resultatet under 2014, eftersom order terminssäkras löpande. Under 2014 ökade rörelseresultatet (EBIT) med 112 procent till 110,3 MSEK (52,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (5,8).

Rörelsekapitalet har minskat relativt nettoomsättningen, och kassaflödet från den löpande verksamheten är bra trots kapitalbehov till den stora volymökningen. Våra stora investeringar i produktutveckling och förvärv av bolag har däremot kortsiktigt påverkat likviditeten negativt.

Consilium har ökat tillväxtfokus mot säkerhetsområdet. Förvärven under 2014 i Indien, Norge och Italien har stärkt detta fokus. Inom Consilium pågår en stor utvecklingssatsning avseende SIL2- och RAMS-godkända brandlarm till offshore samt tåg och tunnelbanor, och vi förväntar oss en betydande volymökning från dessa områden under de kommande åren. Samtidigt satsar vi på att bygga upp en mer global verksamhet inom affärsområdet Fire safety & Automation.

Consiliums strategi är att bygga upp en stark position inom utvalda globala nischmarknader. Inom dessa nischmarknader står Consilium för kvalitet, tillförlitlighet och hög servicegrad. Consilium utvecklar produkter och system anpassade för dessa utvalda nischmarknader. Vi har byggt upp en unik applikationskunskap och investerat i en global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport inom dessa nischer. Consilium gör kompletterande förvärv inom dessa nischmarknader och integrerar både framåt och bakåt. Det senaste förvärvet i Australien är i linje med denna strategi. Consilium har idag en global organisation med 49 kontor i 22 länder. Vår globala strategi har givit Consilium en stark marknadsposition, trots att konkurrenterna oftast utgörs av väsentligt större bolag.

Inom affärsområdet Marine & Safety ligger huvudfokus på brand- och gaslarmsystem till fartyg, offshore, tåg och tunnelbanor samt fastigheter med högt skyddsvärde. Inom affärsområde Fire safety & Automation ligger huvudfokus på brandsäkerhetssystem för att skydda liv och värdefulla anläggningar inom olje- och gasindustrin (land och offshore) samt kraftverk.

Inom affärsområde Marine & Safety ser vi en ökad orderingång och leverans till nybyggnation av fartyg under 2014. Detta beror framför allt på ökade leveranser till fartyg med höga skyddsvärden (gastankers och kryssningsfartyg), och ökade marknadsandelar. Orderingång och leverans av brandlarm till tåg och tunnelbanor har likaså ökat under 2014. Försäljningen till eftermarknaden har fortsatt att öka, och utgör mer än 55 procent av den totala nettoomsättningen.

Inom affärsområde Fire safety & Automation utvecklas efterfrågan på brandsäkerhetssystem positivt. Ökade resurser satsas på produktutveckling. Marknadsinvesteringar inom nya områden genomförs. Vi utnyttjar den befintliga marina marknadsorganisationen som bas för uppbyggnad av en mer global verksamhet.

Den ökade affärsvolymen har medfört nyrekryteringar. Efter de förvärv som genomförts under 2014 har vi idag cirka 700 medarbetare inom Consilium-koncernen, och ytterligare cirka 100 medarbetare i Consiliums joint venture- och intressebolag.

Consilium har byggt upp en stor orderstock under 2014 (820,5 MSEK per 31 december), och orderingång och nettoomsättning har fortsatt att utvecklas positivt under januari 2015. Även om det fortfarande finns en osäkerhet vad gäller världsekonomins utveckling, både generellt och vad gäller effekten av det låga oljepriset, förväntar vi oss fortfarande en god volymutveckling under 2015. Förstärkningen av USD och EUR mot SEK får successivt ökad positiv effekt på resultatet under 2015, men får med hänsyn till långa ledtider och terminssäkringar inte fullt genomslag förrän 2016.

Våra tidigare redovisade finansiella mål för femårsperioden 2013-2017 är: 1) att hålla en genomsnittlig årlig tillväxt av nettoomsättning om 10 procent under denna period (22 procent 2013-2014); 2) att inom denna period uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent (9 procent under 2014); och 3) att inom denna period uppnå en avkastning på operativt kapital om minst 15 procent (19 procent under 2014). Vi fortsätter att arbeta enligt den långsiktiga strategi som lagts fast för Consiliums verksamhet, men kommer att ompröva finansiella mål och utvärdera befintlig finansiering med hänsyn till den starka utvecklingen.

Utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas om 1,25 SEK per aktie.

Kommande rapporter 
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t o m februari kommer att publiceras den 18 mars 2015.
Kvartalsrapporten för första kvartalet 2015 kommer att publiceras den 19 maj 2015.
Kompletterande information avseende koncernen finns på Consiliums hemsida http://www.consilium.se

Årsstämma 
Årsstämma kommer att äga rum den 19 maj 2015.

Nacka den 19 februari 2015

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF