Årsredovisning 2009

Året i korthet
– Orderingången uppgick till 879,6 msek (1 115,7)
– Nettoomsättningen uppgick till 912,2 msek (934,1)
– ebitda uppgick till 75,5 msek (101,1)
– ebit uppgick till 45,1 msek (74,0)
– ebt uppgick till 33,5 msek (62,2)
– Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,24 kronor (2,60)
– Styrelsen föreslår årsstämman en kontantutdelning om 0,35 kronor (0,50) per aktie

Väsentliga händelser under året
– Consilium har slagit samman verksamheterna inom affärsområdet Brand & Gas och affärsområdet Navigation till ett nytt affärsområde: Consilium Marine & Safety.
– Affärsområde Automation har fortsatt god tillväxt och får under året Consiliums hittills största order.
– Consilium har avyttrat sin andel i hälftenägda nivåmätningsföretaget jowa Consilium us Inc. och har därmed avyttrat eller avvecklat samtliga verksamheter som tidigare redovisades under

Övriga verksamheter.
– Consilium har fortsatt att utveckla den globala marknadsorganisationen, bland annat genom två förvärv, i Kina och Spanien.
– Consilium har fullföljt satsningar inom utvalda affärsutvecklingsprojekt trots försvagad konjunktur.
– Consilium har inlett ett omfattande kostnadsreduktionsprogram.