Årsrapport 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2017

 • Consilium tar ett stort strukturgrepp och fokuserar verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (redovisas nedan som ”kvarvarande verksamhet”) och avyttrar övriga självständiga rörelsegrenar (redovisas nedan som ”verksamheter under avveckling”).
 • Consilium har under andra halvåret 2017 genomfört ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med 40 MSEK (10 MSEK av tidigare redovisade kostnadsreduktion om 50 MSEK är hänförlig till verksamheter under avveckling).
 • Orderingången, för kvarvarande verksamheter, är fortsatt stark och ökade under fjärde kvartalet med 9 procent till 374,5 MSEK (342,3).
 • Orderstocken, för kvarvarande verksamhet, är rekordstor och uppgick 31 december 2017 till 809,6 MSEK (667,9).
 • Nettoomsättningen, för kvarvarande verksamheter, minskade med 9 procent till 364,1 MSEK (402,1) pga. minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg.
 • EBITDA, för kvarvarande verksamheter, inklusive strukturkostnader, uppgick till 18,3 MSEK (33,7).
 • Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,09 SEK (0,34).
 • Resultat per aktie, totalt, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -1,39 SEK (0,94).
 • Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 31 december 2017 totalt till 272,3 MSEK, och fokuseringen till säkerhet med avyttring av övriga självständiga rörelsegrenar beräknas tillföra ytterligare likvida medel.

Helåret, 2017

 • Orderingången, för kvarvarande verksamheter, ökade med 7 procent till 1 573,7 MSEK (1 464,8).
 • Nettoomsättningen, för kvarvarande verksamheter, minskade med 5 procent till 1 432,3 MSEK (1 503,6) pga. minskade beställningar och förskjutningar av projekt inom olje & gasindustrin samt minskad nybyggnation av handelsfartyg.
 • EBITDA, för kvarvarande verksamheter, inklusive strukturkostnader, uppgick till 175,9 MSEK (198,8).
 • Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,08 SEK (5,87).
 • Resultat per aktie, totalt, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,66 SEK (5,03).

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under januari 2018 uppgick till 109,4 MSEK (94,2), vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Nettoomsättningen under januari 2018 var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 120,9 MSEK (122,8). Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)
   

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 klockan 15.00 CET.
   

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Kontakt

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF